Forretningsbetingelser

Flere kabler

Følgende salgs- og leveringsbetingelser gælder alle tilbud, salg og leverancer af produkter og serviceydelser, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem kunde og Telefonmontørerne A/S.

Priser og betalingsbetingelser:

Alle priser fremgår af den til enhver tid gældende prisliste eller af et konkret tilbud udarbejdet individuelt mellem kunde
og Telefonmontørerne A/S. Alle priser angives i danske kroner og er eksklusiv moms, med mindre andet er anført.
Timeforbrug afregnes i hele timer. Der tages forbehold for ændringer i moms, skatter, afgifter, samt trykfejl eller ændringer i brochurer, skriftlige tilbud og øvrigt salgsmateriale.
Alle oplyste priser er ekskl. leveringsomkostninger.
Hvis andet ikke er aftalt overgår ansvaret for varen til modtager, når varen er udleveret til første fremmede fragtfører, der skal stå for transporten.
Telefonmontørerne A/S er ikke ansvarlig det tab som eventuelle forsinkelser ved Telefonmontørerne A/S leverance måtte forårsage hos køber.
For enhver opkrævning gælder det, at betaling er 8 dage netto, medmindre andet er aftalt.
Dersom betalingsfristen overskrides, tillægges et rykkergebyr på kr. 100 pr. påmindelse
(udsendt med 2 ugers interval), endvidere tilskrives renter med 2% pr. påbegyndt måned.
10 dage efter anden påmindelse vil sagen blive sendt til inkasso.
Såfremt der er tale om en delbetaling af et projekt forløb, bliver projektet stoppet indtil betalingen er foretaget.
Telefonmontørerne A/S forbeholder sig ejendomsretten til leverede varer indtil hele købssummen, inklusiv leveringsomkostninger samt eventuelle renter og andre omkostninger, er betalt fuldt ud.
Skulle kunden misligholde aftaler om levering af materiale til Telefonmontørerne A/S eller ikke udvise aktiv deltagelse i et projektforløb, vil projektet blive sat i bero efter 30 dage fra aftalens ikrafttræden.
Kunden vil herefter blive opkrævet et beløb svarende til den resterende del af aftalen.
Såfremt kunden undlader at medvirke aktivt til et aftalt projektforløb, kan Telefonmontørerne A/S, efter afgivelse af skriftligt varsel med mindst 10 dages frist, vælge at annullere den indgåede projektaftale.
Kunden skal i givet fald betale alle til dato påløbende omkostninger, den af Telefonmontørerne A/S
anvendte tid i henhold til sædvanlig timetakst uden rabat, samt Telefonmontørerne A/S tabte avance.
Ved manglende medvirken til projektforløb menes for eksempel:
– manglende udlevering af dokumentation for netværk
– manglende indkøb af kundens egenleverancer
– manglende etablering af nødvendige netværk eller strøminstallationer
– manglende adgang til kunden adresse – mv.
Ved levering til, eller udførelse af projekter i udlandet,
samt på Grønland og Færøerne gælder særlige regler, der vil fremgå af kontraktmaterialet
Garanti ved salg af Hardware & Software:
Telefonmontørerne A/S yder garanti mod fabrikationsfejl i lige så lang tid og efter de samme betingelser, som Telefonmontørerne A/S har hos sine leverandører.
Garantiperioden er 12 måneder med mindre andet fremgår af fakturaen.
Med mindre andet er aftalt, er opfyldes garantien ved indlevering til reparation.
Der ydes kun garanti på varer med serienummer i henhold til faktura.
Garantien dækker fabrikations- og materialefejl.
Eventuelle reklamationer skal foregå skriftligt inden 3 dage fra modtagelsen af varen med beskrivelse af fejl og produkt.
Garantien bortfalder, hvis manglen er forårsaget af kunden, eksempelvis som følge af fejlagtig eller uautoriseret reparation eller brug, samt hvis serienummer er fjernet.
Ved reparation skal varen indleveres i original emballage, ligeledes skal alle manualer, faktura og evt. software følge med til reparation.
Telefonmontørerne A/S forbeholder sig ret til at sende vare til reparation hos fabrikanten, hvorpå køber om muligt informeres. Reparationstid hos fabrikanten er at betragte som rimelig tid, Telefonmontørerne A/S er ikke ansvarlig for tidsforløb i denne forbindelse.
Software leveres på de betingelser, som producenten af softwaren giver. Alene software i ubrudt emballage kan returneres.
Såfremt kunden har opdaget eller burde have opdaget manglen eller fejlen og ikke har reklameret skriftligt som anført, kan kunden ikke senere gøre manglen gældende.
Det står dog Telefonmontørerne A/S frit, efter individuel vurdering i sådanne tilfælde, at vælge at afhjælpe manglen eller foretage ombytning.
Konstateres en fabrikations- eller materialefejl efter garantiens udløb kan Telefonmontørerne A/S ikke gøres ansvarlig for dette, men kan henvise til værksted.
Medfølgende manualer til Telefonmontørerne A/S produkter forekommer hyppigt på engelsk og køber kan ikke rette krav mod Telefonmontørerne A/S om at disse skal være på dansk.
Der tages forbehold for trykfejl samt ændringer i produkternes specifikationer.
Endvidere kan manualer og vejledninger ofte bestå af sider på Internettet/web-adresser.
Ansvarsfraskrivelse:
Telefonmontørerne A/S påtager sig under ingen omstændigheder ansvar for tab af en kundes data.
Enhver ordre hos Telefonmontørerne A/S modtages under forbehold af force majeure, herunder krig,
borgerlige uroligheder, naturkatastrofer, strejker og lockout, svigtende forsyninger, ildebrand, beskadigelse af Telefonmontørerne A/S udstyr, vores leverandørers produktionsapparat eller ved enhver anden begivenhed, som hindrer eller begrænser Telefonmontørerne A/S muligheder for at levere.
Telefonmontørerne A/S har i tilfælde af force majeure valget imellem at hæve handlen eller en del af denne eller at levere så snart hindringen for normal levering er bortfaldet. Telefonmontørerne A/S er i tilfælde af force majeure uden ansvar for ethvert tab hos køberen som følge af manglende levering.
Telefonmontørerne A/S påtager sig ikke ansvar for et eventuelt driftstab, eller andet økonomisk tab, som forsinkelser ved leverancer måtte påføre kunden.
Der tages forbehold for kurs ændringer, pris reguleringer fra leverandører, afgifts-stigninger, udgåede varer, forsinkelse fra leverandører og andre udefra kommende påvirkninger.
Tvister:
Eventuelle tvister og uoverensstemmelser skal afgøres efter Dansk ret.
Ændringer i ovenstående handelsbetingelser vil blive offentliggjort på www.tm-ip.dk uden forudgående varsel.